Tüzük

KURULUŞ

Madde 1- Türk Eğitim ve Kültüründe büyük hizmet ve başarıları bulunan Galatasaray Lisesi’nin ve Dernek mensuplarının daima memleketin Eğitim ve Kültür hayatında verimli hizmetlerde bulunmasını ve sosyal beraberliklerini temin maksadıyla Galatasaraylılar Birliği Derneği adında bir Dernek kurulmuştur.

Derneğin Merkezi Ankara’da İzmir Caddesi numara 19 ‘da kain Galatasaraylılar Evi isimli binanın Derneğe  tahsis edilmiş bölümleridir.

Dernek şubeler açabilir. Derneğin rengi Sarı-Kırmızı arması kırmızı G. içine sarı S. harfleridir.

AMAÇ:

Madde 2- Derneğin amacı, Kanun hükümlerine uymak suretiyle mensupları arasında maddi ve manevi dayanışmayı en geniş hizmet ölçülerine götürmek ve Galatasaray Lisesini ve Galatasaray İlköğretim Okulunu modern tesislere sahip kılmaktır.

Bu maksatla:

a) Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilere burs vermek,

b) İlk ve Orta öğretim öğretmeni olmak isteyen öğrencilere yüksek öğrenimleri için burs vermek,

c) Okul öğretmenlerine ve idarecilerine tazminat ödemek suretiyle bu vazifenin tercih edilir hale getirilmesini sağlamak,

ç) Lisenin daima en iyi Türk ve Fransız öğretmenleri ile teçhizine yardımcı olmak,

d) Galatasaraylılık karekterinin oluşmasındaki geniş önemi aşikar olan 12 yıllık öğretim ve eğitim süresini yeniden sağlamağa çaba göstermek,

e) Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulunu takdirle bitirenlerle, üniversite giriş sınavında üstün başarı sağlayan Galatasaray Lisesi mezunlarına ödüller vermek,

f) Galatasaray Lisesinin ve Galatasaray İlköğretim Okulunun tarihini yazdırmak,

g) Mezunların, mezuniyet sonrası sosyal, kültürel durumları hakkında araştırmalar yaparak gerekli hizmetlerde bulunmak, başarı gösterenlere ödüller vermek,

h) Yüksek tahsilleri sırasında mezunlara Lisede belleticilik yapmalarını sağlayacak yardımlarda bulunmak,

i) Mezunlar tarafından kurulmuş diğer Derneklerle ilişki kurarak gerekli karşılıklı yardımları yapmak ve bu teşekküllerin bir Birlik  halinde toplanmasına çalışmak,

j) Kütüphane ve konferans salonları kurmak,

k) Talebe yurtları, konuk ve huzur evleri, yardımlaşma sandığı kurmak,

l) Galatasaraylılık ahlak ve karekterinin gelişmesi ve genişlemesi için gerekli bütün çalışmaları yapmak,

m) Boş zamanları değerlendirmek üzere üyeleri bedeni ve ruhi çalışmalara sevketmek ve bunlar için gerekli tesislere yardım etmek,

n) Balo, gezi, yemek ve benzeri eğlenceler düzenlemek,

o) Galatasaray Lisesinin ve İlköğretim Okulunun devamını, gelişmesini ve mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek; daha verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak; Türk toplumuna yararlı vatandaşlar yetiştirebilmek için Galatasaray Lisesi ve tüm eğitim kurumlarındaki maddi olanakları sınırlı  ve çalışkan öğrencilere burs vermek; Galatasaray Eğitim Vakfı ile Galatasaray Yardımlaşma Vakfına ve Milli Eğitim Vakıfına imkanları ölçüsünde maddi yardımda bulunmak; Kamuca yapılacak eğitim çalışmaları ve araştırmalarını finanse etmek; Türk gençlerinin spor eğitimini sağlayacak tesisler kurarak ilgili Bakanlıklarla işbirliği içinde amatör sporun gelişmesine katkıda bulunmak gibi çalışmalar yapar.

Bu hizmetlerin nasıl yürütülüp tahakkuk ettirileceği hazırlanacak yönetmeliklerde gösterilir.

KURUCULAR VE DEĞİŞEN DERNEK İSİMLERİ

Madde 3- Galatasaraylılar Birliği Derneği, önce (Galatasaray Spor Klübü) adı ile 27.12.1937 tarihinde Ankara’da S:B:O: Profesörlerinden Ethem Menemencioğlu, Nafia Vekaleti Hukuk Müşafir Muavini Namık Cemal Nazikoğlu, Ziraat Bankası Buğday işleri şefi Selehattin Habip Taner, Merkez Bankası hususi Kalem Direktörü Sanevber Tanyeli, Etibank Muhasebe Direktörü Fuat Denker, S.B.O. Profesörlerinden Ercüment Ekrem Talu, İş Bankası Neşriyat Direktörü Mecdi Sadrettin Sayman ve Wagon – List memurlarından Mithat Ertuğ tarafından kurulmuş bilahare 27.5.1941 tarihinde adını (Ankara Galatasaray Klübü) olarak değiştirmiştir. Adı 6.2.1966 tarihinde (Galatasaraylılar Derneği, Ankara) olarak değişen Dernek, 24.8.1973 tarihinde (Galatasaraylılar Birliği) adını almıştır.

ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 4 – Derneğe üye olabilmek için, Dernekler Kanunu ve diğer kanunların gerektirdiği şartları haiz olmanın yanında, Galatasaray Eğitim Kurumlarından  mezun olmuş veya bu kurumlarda en az 4 yıl okumuş yahut en az 5 yıl öğretmenlik yapmış olması şarttır.

Galatasaray topluluğuna uzun süre hizmet etmek suretiyle Galatasaraylılıkla yakınlık kurmuş, sosyal ve kültürer dayanışmaya içten bağlı olduğuna dair Yönetim Kurulunun oy birliği ile kanaatını sağlamış kimseler yukardaki şartların dışında da Genel Kurul kararıyla üye olarak kabul edilebilirler.

Üyelerin eş ve çocukları Dernek hizmetlerinden istifade ederler.

Üyeliğe İstekli olanlar 6 fotoğraflarıyla üyeliğe mahsus mali mükellefiyetleri kabul ettklerine dair, şekli Yönetim Kurulunca belirtilecek talepnamelerini Yönetim Kuruluna verirler. Talepnameler 15 gün süre ile Dernek Lokalinde ilan olunmadıkca ve Yönetim Kurulunca adaylar hakkında yapılan araştırma olumlu sonuç vermedikce karar verilemez. Üye adayları hakkında Dernek üyeleri yazılı veya sözlü olarak Yönetim Kuruluna düşüncelerini bildirilebilirler. Yönetim Kurulu bu bilgilerin gizliliğine riayet eder. Üyeliği red olunan adaylara gerekce bildirmek zorunluluğu yoktur. Üyeliği kesinleşen ve üye giriş parasını ödemiş olan üyeler, üye defterine kaydedilir ve kendilerine (kimlik kartı) verilir. Üyelik için yapılan müracaatları Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde karara bağlar.

Üye Giriş parası bedelleri ve yıllık üye aidatları Yönetim Kurulunca Genel Kurula önerilir ve Olağan Genel Kurullarda Genel Kurulca karara bağlanır. Birikmiş aidat borcu olan üyeler, borçlarını ödeme anında yürürlükte bulunan aidat düzeyinde öderler.

İstifa suretiyle ayrılanların yeniden üyeliğe alınma istekleri kabul edildiği taktirde tekrar üye giriş parası alınır.

ÜYELİĞE ALINMANIN ANLAMI

Madde 5 – Üyeliği kesinleşen adayın talepnamesindeki imza, bu tüzükle öngörülen dayanışma ile maddi ve manevi hükümlerin muntazaman yerine getirileceğini ve Birlik organlarınca alınan tedbir, karar ve yükümlülüklere tamamen uyulacağını peşinen kabul ve taahhüt anlamındadır.

ÜYELERİN HAK VE BORÇLARI

Madde 6 – Dernek üyeleri eşit hak ve borçlara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda oy hakkı vardır. Üyelerin hak ve borçlarında bazı üyelere ayrıcalık tanınmaz. Üyeler, Derneğin  yönetimi ile ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna veya Denetleme Kuruluna verme yetkisine sahiptir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde : 7 – İstifa etmek suretiyle Dernek’ten her zaman ayrılmak mümkündür. İstifa edenin hak ve borçları, istifayı takip eden aybaşına kadar geçerlidir. İstifanın yazılı olması şarttır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 8 – Kanunların ve işbu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybeden üyeler Dernekten çıkarılırlar. Üyeler, dernek düzenine uymak, derneğin amacına uygun davranmak, amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.

Kanunların ve tüzüğün gerektirdiği şartları kaybedenler Yönetim Kurulunca kendilerine yapılacak yazılı tebligat üzerine savunmalarını yaparlar. Tebligatı müteakip 10 gün içinde savunma yapılmamış olması savunmadan vazgeçilmesi anlamına gelir. Savunmaların alınması veya zikredilen sürenin geçmesinden sonra Yönetim Kurulu tarafından en çok bir hafta içinde karar verilir. Karar, üyelikten çıkarma cezası olduğu takdirde, Genel Kurul nezdinde bizzat veya yazılı olarak itirazda ve düzeltme talebinde bulunmak üyelerin hakkıdır.

Ayrıca Üye aidatının, makul mazereti olmadan üst üste 5 yıllığını veya Dernek lokalinin yaptığı hizmet karşılıklarını ödemeyen ve yapılan nihai yazılı tebligata rağmen ödememekte direnen üyenin kaydı Yönetim Kurulunca silinerek ilk Genel Kurul toplantısında üyelerin bilgilerine sunulur. Bu sebeble kaydı silinenlerin tekrar üyeliğe kabulleri eski borçların tamamen kapatılmasına ve yeni üye kabulü işlemine bağlı olduğu gibi giriş parası da iki misli alınır.

Üyelikten çıkarılma kararı Dernek binasında ilan edilmek ve üyeye mektupla bildirmek suretiyle tebliğ olunur.Üyenin, üyelik defterindeki adresine iadeli taahhütlü bir mektup gönderilmesi, bu maddeye göre yapılacak tebligat için yeterli sayılır.

BİRLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ

Madde 9 – Dernekten herhangi bir suretle ayrılan üyenin, ayrılış tarihine kadar olan aidat ve hizmet karşılığı borçlarının tahsili hakkında özel hukuk hükümlerine göre kovuşturma yapmak Yönetim Kurulunun vazifeleri arasındadır.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 10 – Derneğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu’dur.

GENEL KURUL

Madde 11 – Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar ve denetleme organıdır. Genel Kurul her yılın Mart ayı içinde Yönetim Kurulunca tesbit edilecek günde olağan,

Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

GENEL KURULA KATILMA

Madde 12 – Genel Kurula, toplantı tarihine kadar olan üyelik aidatını ödemiş olan üyeler katılabilirler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

Üyeler oylarını bizzat kullanırlar..

GENEL KURULA ÇAĞRI

Madde 13 – Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan  üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler,  en az onbeş gün önceden, günü, saati,  yeri ve gündemi  bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA YETER SAYI VE USUL

Madde 14 – Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayıları toplamının iki katından aşağı olmaz.

Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının hizasını imza ederek toplantı yerine girerler.

Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi toplantıyı açar. Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanlık Divanına aittir. Düzenlenen toplantı tutanağı, toplantı sonunda Başkanlık Divanınca imzalanarak mevcut belgeler ile  birlikte Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunanların onda biri tarafından görüşülmesi yazı ile istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Genel Kurullarda kararlar bu tüzükte yazılı kısıtlamalar baki kalmak şartıyla çoğunlukla alınır.

Genel Kurul tutanağı en geç otuz gün içinde Yönetim Kurulunca ilgili makamlara sunulur.

GÜNDEM

Madde 15 -Genel Kurul gündemi, Yönetim Kurulu tarafından, yapılacak Genel Kurulun özelliği gözönüne alınarak 5253 Dernekler Yasası ve Yönetmeliğine göre düzenlenir.

TÜZÜK DEĞİŞTİRME VE DERNEĞİN FESHİ İÇİN TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İLE FESİH HALİNDE MALLARIN TASFİYE ŞEKLİ

Madde 16- Tüzük değişikliğinde toplantı yeter sayısı Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’sidir; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 2.toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararları toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin 2/3’nin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde, Derneğin mal ve paraları münhasıran Galatasaray Lisesi Camiasına hizmet gayesini güden bir Derneğe veya aynı gayeyi güden bir Vakıfa devredilir.

Madde 17- Dernek, ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz mallara Genel Kurul çoğunluk kararı ile sahip olabilir. Bu edinimle ilgili olarak Derneğin borçlanması gerektiği takdirde, Genel Kurul, Yönetim Kuruluna borçlanma usullerini de belirleyerek yetki verebilir. Derneğe ait taşınmaz malların Derneğin gelişmesini temin maksadıyla satılması, devri veya gayrimenkulü aynî haklarla tahdit için Genel Kurula oy hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması ve hazır bulunanların salt çoğunluğunun oy kullanmaları şarttır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18- Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır:

a) Derneğin organlarını seçmek,

b) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c) Organların raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,

ç) Bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d) Taşınmaz malların satın alınması veya satılması kararını vermek,

e) Dernekler Kanunu ve ilgili Mevzuatın gerektirdiği ve bu tüzüğün kapsadığı konularda yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek,

f) Birliğin feshine ve mallarının tasfiyesine karar vermek,

g) Şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

YÖNETİM KURULU

Madde 19- Dernek Başkanı Genel Kurul tarafından gizli oyla üyeler arasından iki yıl için seçilir. Başkanın seçimini müteakip gene gizli oyla üyeler arasından iki yıl için altı kişilik Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. Ayrıca aynı şartlarla altı kişilik de yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu asil ve yedek üye seçimleri ayrı ayrı yapılır.

Her iki seçimde de oy pusulalarına en çok altı isim yazılabilir. Altıdan sonraki isimler dikkate alınmaz. Eşit sayıda oy alanlar arasında Başkanlık Divanınca ad çekilir, adı çıkan ön sırayı alır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20- Derneğin, Kanunlar, Tüzük ve Genel Kurul kararları dairesinde yürütülmesi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, üyelerin Lokal ve Dernek hizmetlerinden ne şekil ve şartlarla yararlanabileceklerini düzenleme yetkisini haizdir.

Bu hususlar dışında Yönetim Kurulu, özellikle:

a) Derneği temsil etmek veya Başkanın göstereceği lüzum üzerine kendi üyelerinden bir veya bir kaçına temsil yetkisi vermek,

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c) Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, taşınmaz malları idare etmek,

ç) Derneğin ve Lokalin genel hizmetlerinde görevlendirilecek personelin tayini ile bunlara ödenecek zaruri giderlerin miktarını tesbit etmek,

d) Dernek şubesi açılması kararlaştırıldığında şube kurucularına gerekli yetkileri vermek gibi görev ve yetkiler ile techiz edilmiştir.

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞITIMI

Madde 21- Yönetim Kurulu, seçimi müteakip Başkanın talebi üzerine derhal toplanır ve Başkan tarafından tevcih edilen görevleri kayda geçirir ve Başkan, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahlarını en geç 30 gün içinde mahallin mülki amirine bildirir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri özetle şöyledir:

BAŞKAN:

Tüzüğün kendisine verdiği görev ve yetkileri bizzat, Yönetim Kuruluna verdiği görevleri kurulla beraber kullanarak, Derneğin amacını temin maksadı ile gerekli çalışmalarda bulunmak ve Yönetim Kurulu kararlarını icra etmekle yükümlüdür.

Derneğin Tüzük hükümleri gereğince Yönetimini ve amacına uygun bir çalışma yapmasını temin maksadıyla ilgililere gerekli ikazda bulunur.

Teşekkülün maddi ve manevi menfaatinin mevzubahis olduğu hallerde duruma müdahale eder ve gerekirse keyfiyeti yetkili organlara iletir.

Başkan, Yönetim Kurulu çalışmalarında koordinatörlük yapar.

II. BAŞKAN:

Başkanın yardımcısı olup, Başkanın bulunmadığı haller de ise vekilidir. Başkan bulunmadığı zaman Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

GENEL SEKRETER:

Derneğin genel yazı işlerini yürütür ve kanunlara göre tutulması gereken defterleri, kayıtları ve dosyaları tutar, karar defterinin düzenli bir şekilde tutulma ve saklanmasından saymanla birlikte  sorumludur.

İdari Personel çalışmalarını Genel Sekretere bağlı olarak yürütür.

SAYMAN:

Gelir ve Gider hesaplarını, Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının envanterini tutar ve bunlara ait belgeleri saklar. Üç ayda bir, Derneğin  mali durumunu gösterir hesap özetini çıkarır, mali bilançoyu ve yeni bütçe tasarısını hazırlar, Saymanlık işlerinde görevlendirilen personeli denetler.

MÜŞAVİR ÜYE:

Derneğin yönetiminde, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütülme ve geliştirilmesinde Yönetim Kurulunca alınacak belli amaçlı kararların uygulanmasını veya kurulacak özel komitelerin yönetimini üzerine alır.

TESİSLER AMİRİ

Derneğe ait bina ve tesislerin teknik işlerinden sorumludur. Buna göre derneğe ait bina  ve tesisleri ve buralarda bulunan malların ve malzemelerin korunmasını sağlar, bunların bakımı ve onarımı işlemlerini gözetir ve yönetir.

LOKAL AMİRİ:

Lokal Amiri, Derneğin Lokal hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Lokal Amiri, üye ve misafirlere sunulacak hizmetlerin geliştirilmesini, kalitesinin iyileştirilmesini ve devamlılığını sağlamakla yükümlüdür. Derneğe ait bina ve tesislerde, hizmet sunumunda kullanılan yerlerin, malların ve malzemelerin temizliğinin, korunmasının, bakımlarının ve onarımlarının sağlanması ile görevlidir.

Üyelerin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekil ve şartları hakkında Yönetim Kurulunca alınmış olan kararları yerine getirir.

Yönetim Kurulu üyeleri Başkan tarafından kendilerine verilecek ek görevleri de ifa ederler.

ÖZEL KOMİTELER

Madde 22- Yönetim Kurulu, müsabaka, müsamere, piyango, balo, gezi, konferans gibi konuların tertiplenmesi için Müşavir üyesinin veya Dernek üyelerinden birinin başkanlığında (Özel komiteler) teşkil edebilir.

Özel Komite:

Kendisine verilen görevin tamamlanmasında, düzenleyeceği gelir gider tablo ve raporunu, kanıtlayıcı belgelerle birlikte işin tamamlanmasını takip eden bir hafta içinde Yönetim Kuruluna vermekle yükümlüdür.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA USUL

Madde 23- Yönetim Kurulu; ayda enaz iki defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları en az dört üyenin bulunmasıyle açılır ve kararlar en az dört oyla alınır.

Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde boşalan yerlere sırada olan yedek üye çağrılır.

YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DAĞITIMI VE ORTAK SORUMLULUK

Madde 24- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu, çalışmalarının genel mahiyetini ve hesap durumunu gösteren bir raporu, üyelerinin ortak sorumluluğu altında Genel Kurul’a sunmaya ve bu raporu, toplantıdan en az 10 gün önce oy hakkı olan üyelere dağıtmaya mecburdur.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 25- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernekler Kanununun ilgili maddesinde yazılı usul uygulanır.

DENETLEME KURULU

Madde 26- Denetleme, Yönetim Kurulunun hesapları ile, Dernek Yönetiminin Kanun, Tüzük ve Genel Kurul kararları içerisinde yürütülüp yürütülmediğini gözetlemek üzere gizli oyla seçilen üç üyeden meydana gelir. Denetleme Kuruluna ayrıca üç de yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu seçiminde oy pusulalarına 6 isim yazılabilir. Bu isimlerden en çok oy alan ilk üç kişi asil, diğer üç kişi yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Eşit sayıda oy alanlar arasında Başkanlık Divanınca ad çekilir; adı çıkan ilk sırayı alır.

Denetleme Kurulu ilk toplantısında Başkanını seçer ve bunu Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir.

Denetleme Kurulu, Derneğin hesaplarını en az üç ayda bir defa denetlemek zorundadır. Denetleme Kurulu, Derneğin  hesap işlerinde ve yönetiminde gördüğü aksaklıkları veya Dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanına verebilir.

Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri her zaman Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler. Ancak alınacak kararlarda oy veremezler.

Denetleme Kurulu her yıl sonunda, Genel Kurula görevlerinin sonucu hakkında müşterek imzalı bir rapor verir.

Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından da derneğin iç denetimi yapılabilir; ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir, ancak bu durum Denetleme Kurulunun denetim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

DİSİPLİN KURULU

Madde 27- Disiplin Kurulu , üyelerin Dernek içindeki tutumlarının Derneğin genel gidişine, Yönetim Kurulu Kararlarına, Dernek mensuplarının birbirlerine karşı göstermeye mecbur oldukları sevgi, saygı ve beraberlik ilkelerine aykırı hareketleri hakkında Yönetim Kurulunun veya üyelerinin talebi üzerine karar verme merciidir.

Disiplin Kurulu:

Genel Kurulca 40 yaşını doldurmuş üyeler arasından gizli oyla seçilecek üç üyeden kurulur. Ayrıca üç de yedek üye seçilir. Disiplin Kurulu seçiminde oy pusulalarına 6 isim yazılabilir. Bu isimlerden en çok oy alan ilk üç kişi asil, diğer üç kişi yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Eşit sayıda oy alanlar arasında Başkanlık Divanınca ad çekilir, adı çıkan ilk sırayı alır.

Disiplin Kurulu ilk toplantısında Başkanını seçer ve bunu Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir.

Disiplin Kurulu çoğunlukla karar verir.

Disiplin Kurulunun vereceği cezalar şunlardır:

a) Uyarı,

b) Kınama,

Kurul, incelemeleri sırasında hadisede taraf olanları dinler ve gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının düşüncesini alır.

Kurul, kendisine gelen isteği en çok iki hafta içinde incelemeye ve bir karara varmaya mecburdur.

Karar vermenin uzaması zaruri olan hallerde bulunan gecikme sebebi ve hadisenin mahiyetine uygun ihtiyati tedbirlerin alınması Yönetim Kuruluna yazı ile bildirilir.

Kurul, vardığı kararı uygulanmak üzere Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir.

Disiplin Kurulunun verdiği cezalara Genel Kurul nezdinde bizzat veya yazılı olarak itirazda ve düzeltme talebinde bulunmak üyelerin hakkıdır.

Kurul incelemeleri sırasında, üyelikten çıkarmayı gerektiren bir durum söz konusu olduğu takdirde, Disiplin Kurulunun görüşü ile birlikte dosya, görev yönünden Yönetim Kuruluna devredilir.

ŞUBELER

Madde 28- Şube açılması kararı üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilecek en az üç kişilik bir kurucu hey’et kanuni formaliteyi yerine getirmekle görevlendirilir.

Bu kurucu hey’et Dernek Tüzüğünden 2 nüshayı ve şube binası adresi ile kendi kimliklerini bildirir bir belgeyi mahallin mülki amirine tevdi ederek faaliyete geçerler.

Şubeler, kayıtlı üyelerinin ekseriyeti ile toplanacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar bu kurucu hey’et tarafından temsil ve idare edilir.

Şube organları:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu (5 Asil  5 Yedek)

c) Denetim Kurulu  (3 Asil 3 Yedek)

üyeden ibarettir.

Şubelerin disiplin işleri Derneğin Disiplin Kurulunca yürütülür.

Şube Yönetim Kurulları tüzük hükümleri dahilinde ve kuruldukları mülki taksimat çerçevesinde Derneği temsil ederler.

Şube Genel Kurulları Ocak ayı içinde toplanır. Şube Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporları ile Genel Kurul kararının bir sureti 15 gün içinde Merkeze gönderilir.

Şubelerdeki üyelerin tamamı, genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Şube Genel Kurulları ile Yönetim Kurulları Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna tüzük ile verilmiş yetkilerden, açıkça Derneğe ait olanlar hariç diğerlerini Şube çapında kullanmaya yetkili ve aynı hükümlere göre sorumludur. Şube Genel Kurulu kararlarına da Dernek Yönetim Kurulu nezdinde üyelerce itiraz olunabilir. İtiraz üzerine verilen kararlara ilgili Şube organlarınca uyulur.

BİRLİĞİN GELİRLERİ

Madde 29- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Giriş parası,

b) Aidat,

c) Bağışlar, (Derneğe amacın gerçekleşmesi için mal ve para olarak yapılacak yardımlar)

ç) Sosyal ve kültürel faaliyet gelirleri, (Pilav, balo, piyango, gezi, müsamere, müsabaka, sınıf toplantıları gibi vesilelerle düzenlenen faaliyetlerden sağlanan gelirler.)

d) Banka faizleri ve ikramiyeleri,

e) Amacın gerçekleştirilmesi için mevcut ve satın alınabilecek emlakın kira gelirleri,

f) Dernek Lokalinin muvakkat kiralanmasından elde edilecek gelirler,

g) Lokal hizmetlerinden sağlanacak gelirler,

h) Kanunların müsaade ettiği diğer kaynaklardan sağlanacak gelirler,

Parayı verenin ve tahsilatı yapanın makbuz üzerinde açık kimliği ve imzası bulunur.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı üyelerden ikisinin imzası bulunmadan giderleri karşılamak üzere bankadan para çekilemez.

Para çekmeye veya gerekli masrafların ödetilmesine birinci imza Başkan veya II.nci Başkan tarafından vazedilir.

Yönetim Kurulunun kararı olmadıkça ödeme ve taahhütte bulunulamaz, yapılan bütün masraflar her halde belgelendirilir.

AMACIN TAHAKKUKU İÇİN GELİR HARCAMALARI

Madde 30- Dernek, sahibi bulunduğu Galatasaraylılar Evinin yıllık gelirinin kanuni vergi ve masrafları çıktıktan sonra kalan kısmını, kuruluş maksatlarının tahakkukuna vakfetmiştir.

Gelirin amaçlar konusunda dağıtılması planı ve nisbetleri her yılın ihtiyacına göre Yönetim Kurulu tarafından hesaplanarak Genel Kurulun tasvibine sunulur. Ancak hiç bir şekilde burs ve tazminat uygulanması ertelenemez.

Gelirler, tahsisler haricinde bir yere sarfedilemez.

DİĞER GALATASARAY KURULUŞLARINA YARDIM

Madde 31- Dernek, Galatasaraylıların İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde de benzer kuruluşların tahakkuk ve başarıya ulaşması için gerekli bütün yardımları, kontrol hakkı mahfuz olmak kaydı ile yapmayı tabii sayar ve bu konuda yapılacak yardımları kabul eder.

BİRLİĞİN DEFTERLERİ

Madde 32- Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tastikli olması zorunludur.

ÜCRETSİZ ÇALIŞMA

Madde 33- Bu tüzükte belirtilen organlara seçilenler Dernekten hiç bir ücret almazlar.

YÜRÜRLÜK

Madde 34- Genel Kurul’da kabul edilen bu tüzük yetkili makamın onayı ile yürürlüğe girer.

T.C. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 27.04.2009  tarih B.05.4.VLK 4.06.08.00/477.01.02/6995 sayılı yazıları ile 5253 sayılıDernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun ilgili hükümlerine uygun olduğu bildirilen Derneğimizin onaylı tüzüğüdür.

KAPAT