LOKAL HİZMET VE FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, Birlik Lokali’nde sunulan hizmet ve faaliyetleri düzenleme amacını taşır.

MADDE 1. KAPSAM VE YÜRÜTME GÖREVİ :

Sosyal ve kültürel faaliyetler, kütüphane, müzik ve televizyon, vestiyer, telefon, oyun salonu, Amerikan bar, lokanta ve büfe hizmetlerine ait Lokal Yönetmeliği aşağıda “Yönetmelik ” olarak anılacaktır.

Yönetmeliğin yürütülmesinden Yönetim Kuruluna karşı Lokal Amiri sorumludur. Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri de Lokal’de Yönetmelik hükümlerine uyulmasını temin için gereken yardım ve tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

MADDE 2. LOKAL ÇALIŞMA SAATLERİ :

Lokal hergün saat 09.00 ila 11.00 saatleri arasında hizmete hazırlanıp 11.00’den itibaren açılır.

Lokal Cuma ve Cumartesi akşamları 01.00 ‘de, diğer akşamlar 24.00’de kapanır. Kapanış saatlerinden yarım saat önce lokanta ve büfe servisi kesilir.

Belirlenen açılış veya kapanış saatleri konusunda hilafına kanun ve merci emri söz konusu olursa, ihdas olunan kısaltma saatlerine nazaran açılış 2 saat sonraya, kapanış 2 saat öne alınabilir.

MADDE 3. GİRİŞ VE MİSAFİR KABULU :

Lokal giriş kapısı devamlı kapalı tutulur. Lokale girişte, Lokal Giriş Yönetmeliği uygulanır.

Lokal hizmetlerinden yararlanacak 5’ten fazla misafiri olan üye en az iki önce Lokal Amirliği’nden izin almak zorundadır. Üye Lokalde yokken gelen misafirler Lokal hizmetlerinden yararlanamazlar.

Birlik faaliyetleri gereği olan misafir kabulleri Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

MADDE 4. LOKAL FAALİYETLERİ TAKVİMİ :

Üyelerin Lokal’de toplantı yapma istemleri, Lokal Amirliği tarafından “Lokal faaliyetleri takvimi” ne göre düzenlenir.

MADDE 5. SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİN ORGANİZASYONU :

Sosyal ve kültürel faaliyetler Galatasaraylılık gelenekleri çerçevesinde, denetim altında yürütülür.

Her üye belli faaliyetleriyle Yönetim Kurulunca belirlenen komisyonlara katılabilir veya öneri ve dileklerini iletebilir.

Komisyonlar faaliyetlerini üyelere yeterli bir süre önceden duyurur. Lokalde, bir birlik organlarının duyurularının yer aldığı, diğeri üyelerin dileklerini açıklamalarına ve haberleşmelerine kolaylık sağlamak amacıyla iki ilan tahtası tahsis edilir. İlanlar Genel Sekreterlik izniyle yapılır.

MADDE 6. KÜTÜPHANE :

Galatasaraylılar Birliği kütüphanesinden, Kütüphane Yönetmeliği uyarınca, Lokalin açık bulunduğu sürelerde yararlanılabilir.

MADDE 7. MÜZİK YAYINI :

Müzik yayınları belli saatlerde, müzik türü ve ses ayarı normali aşmayacak şekilde görevli tarafından yönetilir. Üyeler cihazları hiçbir surette kullanamayacakları gibi münferit dilekleri de nazara alınmaz.

MADDE 8. LOKALE GİRİŞTE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

Lokale girişte palto, pardesü, çanta, bavul ve benzeri eşya vestiyere bırakılıp numara alınması zorunludur.

Lokale cins ve niteliği ne olursa olsun hiçbir hayvanla girilmeyeceği gibi bunların muhafazası da talep edilmez.

MADDE 9. EĞLENDİRİCİ VE EĞİTİCİ NİTELİKTE OYUNLAR:

Lokalde özel olarak ayrılan yerde ve zamanda ve hiçbir surette kumar ve bahis niteliğinde olmamak şartıyla, sadece üyeler arasında satranç, dama ve eğlendirici kağıt oyunları oynanabilir. Oyun salonu kapısı devamlı kapalı tutulur. Oyun saatleri ve şartları Yönetim Kurulu’nca öngörülecek esaslar dahilinde Lokal Amirliği’nce belirlenir.

MADDE 10. LOKANTA VE AMERİKANBAR HİZMETLERİ :

Lokanta ve Amerikanbar hizmetleri sadece bunlara ayrılan yerlerde sunulur:

a- Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler hizmet sunanlara usulüne uygun şekilde isteklerini belirtirler. Anlaşamama halinde durum Lokal Müdürüne bildirilir.

b- Bu hizmetler dolayısıyla hiçbir üye diğer üyelerin hesabından sorumlu farz edilemez. Üyeler sunulan hizmet karşılığını derhal ödemek zorundadırlar. Hizmet sunanlar ödeme yapmamakta ısrar eden üyenin durumunu, disiplin açısından, iki gün içinde yazılı olarak Lokal Amirliğine bildirirler. Veresiye işlemden dolayı Birlik hiçbir sorumluluk kabul etmez.

c- Üyeler 20 kişiyi aşan misafir kabulleri veya çay, kokteyl gibi Lokalin bir bölümünün tahsisini gerektirecek toplantılar için en az 7 gün önce, yazılı olarak Yönetim Kurulu’ndan izin almak zorundadırlar. Lokalin bir bölümünün tahsisini gerektirecek toplantılara, ancak üye ve birinci derecede hısımları ile ilgili bir vesileyle tahsis yapılabilir.

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ile diğer günlerde saat 20.30’dan sonra bitecek bu tür toplantılara izin verilmez.

Cumartesi günleri ile Yönetimce düzenlenen toplantılara, üyelerin getirecekleri misafir sayısı Lokal Amirliği’nce sınırlanabilir.

d- İşletmeciler, Birlik’le yapmış oldukları sözleşme uyarınca hizmeti tam sunmağa mecburdurlar. Sözleşmenin eki sayılan Belediye Tarifesi’nde tanımlanmış olan servisler için işletmeciler hiçbir surette fazla ücret talep edemezler. Bu husus her türlü toplantılarda geçerlidir. Şu kadar ki. Tarifede tanımlanmış servislerin talep edildiği toplantılar için işletmeci ve üyenin özel olarak, sadece tanımlanmamış servisler üzerinde anlaşmaları zorunludur. Anlaşamama halinde konunun çözümlenmesine Lokal Müdürü hakemlik eder.

MADDE 11. UNUTULAN EŞYALAR :

Lokal ve vestiyerde unutulan her türlü eşya ve para Lokal Müdürüne teslim edilir. Sahipleri bulunmayan eşya ile paralar bekletme süresi sonunda hayır derneklerine verilir.

MADDE 12. LOKAL İÇİ DAVRANIŞLARDA ÖZEN GÖSTERME ZORUNLULUĞU :

Üyeler değişik yaşları, uğraşı alanları ve yaşam tarzlarıyla farklılaşmakla beraber Galatasaraylılık geleneğinin gerçek bir unsuru olan ağabey – kardeş ilişkileri içerisinde ve uygar bir topluluğun değer yargılarıyla uyumlu olarak diğer üyelerle ilişkilerinin bozulmaması ve daha da geliştirilmesi için gerekli özeni göstermek zorundadır.

Bu itibarla :

a- Lokale yadırganacak kılık ve kıyafet ile girilemeyeceği gibi, belli toplantılar için duyurulan kıyafet mecburiyetine riayet edilir.

b- Dolaşırken veya otururken çevreye saygı gerekleri ihmal edilmez, yüksek sesle konuşulmaz.

c- Birliğin ve Lokalin malları, kötü kullanılamaz, tahrip edilemez.

d- Birliğe karşı ödemekle veya tazminle yükümlü olan üyenin, bu görevlerini süresi içinde yerine getirmesi esastır.

e- Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlar dolayısıyla yapılan kovuşturma ve verilen kararlar nedeniyle, işlem yapan görevlilere yakışıksız söz ve davranışlar yöneltilemez.

MADDE 13. YÖNETMELİĞE AYKIRI DAVRANIŞIN MÜEYYİDESİ :

Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan üyeler Disiplin Kurulu’na sevk olunur. Bu üyelerin Disiplin Kurulu’na sevki ve aldıkları cezalar üye kayıt defterine işlenir.

MADDE 14. SAİR DÜZENLEMELER :

Kanun, yönetmelik ve resmi mercilerin bildirimleri, Galatasaraylılar Birliği Tüzüğü ile Lokal Yönetmelik hükümlerine göre öncelikle uygulanır. Lokal faaliyet ve hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Yönetim Kurulu’nun düzenleyeceği diğer Yönetmelik ve yönergelere, üyeler, riayetle mükelleftir.

Yönetim Kurulu ve Lokal Amirliği olağanüstü hallerde karar ve işlemlerinde Yönetmelik hükümlerinden farklı davranabilir.

MADDE 15. YETKİ DEVRİ :

Genel Sekreter ve Lokal Amiri’ne bu Yönetmelikle verilen görevler, gerektiğinde, ilgililerce Lokal Müdürlüğüne devredilebilir.

MADDE 16. YÜRÜRLÜK :

İşbu Yönetmelik 01.02.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

LOKAL GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, Birlik Lokali’nden yararlanacak veya üyeleri ziyaret amacıyla Lokal’e girmek isteyen kişilere uygulanır. Bu Yönetmelik Galatasaraylılar Birliği Lokal Hizmet ve Faaliyetleri Yönetmeliğinin tamamlayıcısıdır.

MADDE 1. LOKAL GİRİŞ KİMLİK KARTLARI :

a- Üye Kartı:

Yalnız aidatını ödemiş üyelere verilir.

b- Misafir Kartı:

Üyelerin yanında gelen misafirlerin Lokal hizmetlerinden faydalanması için verilir.

Üye kartların açıklama bölümünde “Üyelik Karar Tarihi, Dönemi, Mesleği, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik No., Kan Grubu, Kart No.” yazılır.

Misafir Kartlarının üzerinde Birlik Başkanının imzası ve Dernek Mührü bulunur.

MADDE 2. LOKAL KİMLİK KARTLARI KULLANILMA ESASLARI:

a- Üye Kartları üyelik müracaatı tamamlandıktan ve Yönetim Kurulu tarafından üyeliğine karar verildikten sonra süresiz olarak verilir.

b- Lokal Hizmetleri ve Faaliyetleri Yönetmeliğine aykırı hareket eden kart sahiplerinin Lokal giriş kartları, Lokal Yönetimi’nce geçici olarak iptal edilebilir. Bu durumda kart sahipleri herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

c- Kartlar Lokale girişte gösterilir ve Lokalde bulunulduğu sürece üzerinde bulundurulur.

MADDE 3. ZİYARETÇİLERE UYGULANACAK ESASLAR:

a- Üye kartı olmayan herkes “Ziyaretçi” statüsünü haizdir ve Lokale girişlerinde “Ziyaretçi” defterine kaydedilir. Ancak Üye Kartı olanlar ziyaret edilebilirler. Misafirler lokalde bulundukları sürece, misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerilerinde taşımak zorundadır.

b- Her ziyaretçi Lokale girişinde – çıkışta geri almak üzere – Lokal Yönetimi’nce kabul edilebilecek bir kimlik kartı bırakmak zorundadır.

c- Üye olmayarak lokale girmek isteyen Galatasaray Eğitim Kurumlarında öğrenim görmüş veya görmekte olanlar: Galatasaray Eğitim Kurumlarındaki öğrenciler Galatasaray Eğitim Kurumlarınca onaylı kimlik kartlarını, diğer illerdeki Galatasaray İşbirliği Kurulu Üyesi derneklerin üyeleri, dernek kimlik kartlarını girişte bırakarak Misafir Kartı alarak Lokale girebilirler.

d- Ziyaretçiler Lokal Hizmet ve Faaliyetleri Yönetmeliğine göre, Lokal Yönetimi’nce tesbit edilen sayı sınırını aşmamak kaydıyla, kart sahipleriyle birlikteLokale kabul edilir. Yönetimce tesbit edilen sınırın aşılması durumunda, Lokal Amiri veya Müdürü’ne bunlar yoksa Amir veya Lokal Sorumlu Müdür’ün geçici olarak yerine bıraktığı Sekreterya mensuplarından olan Lokal sorumlusuna danışılır. Kart sahibinin herhangi bir ziyaretçisi tarafından aranması durumunda kendisinin içeride olup olmadığı kontrol edilerek içerideyse kendisine haber verilir, ziyaretçiyi kabul edip edemeyeceği sorulur.

e- Birlikte veya sonradan gelen tüm ziyaretçilerin kimin ziyaretçisi oldukları da ziyaretçi defterinde belirtilir.

MADDE 4. LOKAL SORUMLUSUNUN YETKİSİ:

Yönetmelikte belirtilmeyen durumlarda Lokal Amiri’nin konuyla ilgili bir talimatı yoksa , Lokal Sorumlu Müdürü’ne veya yerine geçici olarak bakan Lokal sorumlusuna danışılır.

MADDE 5. YÜRÜRLÜK :

İş bu yönetmelik 01.02.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

LOKAL YÖNETİMİNDE LOKAL MÜDÜRÜ’NÜN YETKİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1. GENEL KAPSAM :

Birlik Müdürü aynı zamanda Lokal Müdürü olarak, Yönetim Kurulu’nun sorumlu ve devamlı elemanıdır. Lokal Müdürü, Lokal Amiri’nin yardımcısı olarak görev yapar. Lokal Amiri, Tüzük ve Yönetmeliklerle sahip olduğu yetkileri uygun göreceği sınırlar içinde Lokal Müdürü’ne devredebilir. Bu halde Lokal Müdürü: Tüzükler ve Yönetmelikler ve sair düzenlemelerle konulmuş kurallar doğrultusunda gerekli olan iş ve hizmetleri yürütür ve Yönetim Kurulu kararlarını uygular.

MADDE 2. LOKAL MÜDÜRÜ’NÜN GÖREVLERİ :

a- Birliğin malı olan taşınmazlara ilişkin bakım ve onarımları denetler. Birlik Lokali’nin mobilya, demirbaş v.s. gibi değerlerini koruma, bakım ve Lokalin düzen ve temizliğinin denetleyicisi ve sorumlusudur.

b- Kütüphanenin düzeninden, kültürel ve sosyal faaliyetlerin uygulanması konusunda gerekli önlemlerin alınmasından ve oyun salonu için malzemenin temininden sorumludur.

c- Birlik Evrak – Arşiv çalışmalarına, envanter ve kütüphane kayıtlarının tutulmasını ve bu tür diğer geçici işlemleri denetler ve gözetir.

d- Lokalde işletmeci tarafından verilen hizmetin, Birlik’le imzalanmış olan sözleşme hükümleri çerçevesinde devamlı denetimini yapar. Gerek dernek personeli, gerek lokanta, bar ve temizlik işlerinde çalışan İşletmeci personelinin kılık, kıyafet ve dernek içersindeki davranışlarının izlenmesi ve yönlendirilmesinden, Lokal düzenine uymayan davranışlarının düzeltilmesinden sorumludur ve gereken uyarıları yapmaya yetkilidir.

Lokal Müdürü denetlemelerini Lokanta – Bar ve Mutfakta yapabilir; satın alınan ve servise sunulan yiyecek ve içecek maddelerini denetleyebilir.

Bu denetimler sırasında gördüğü aksaklıkların düzeltilmesi için işletmeciye sözlü ve gereğinde yazılı uyarıda bulunur ve Yönetim Kuruluna bilgi veriri.

e- Derneğe girişlerde Lokal Giriş Yönetmeliği’ne uyulmasını denetler.

f- Müdür, Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınmasını önerdiği Lokal ile ilgili konular, Lokal Amirinin bilgisi içerisinde, Genel Sekretere sunar.

MADDE 3. LOKAL MÜDÜRÜ’NÜN SORUMLULUĞU

Lokal Müdürü, bu Yönetmelikte öngörülen iş ve hizmetlerin yönetim ve yürütülmesinden özel olarak Lokal Amirine ve genel olarak Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Birlik üyeleri, Birliğin çalışanları, işletmeci ile olan ilişkilerinde Lokal Müdürü, bu Yönetmelik ve Lokal Amiri’nin kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde hareket eder.

MADDE 4.

Bu Yönetmelik 01.02.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Giriş Yap

Dergi

previous arrow
next arrow
Slider
Pazar
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
26
27
28
29
30
1
Geçerli tarih
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
KAPAT

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız